Al een tijd voert de overheid een campagne om huiselijk geweld bij ouderen onder de aandacht te brengen. U hebt misschien die spotjes wel gezien: “Het houdt niet op. Niet vanzelf.”

Wat is ouderenmishandeling?.

Hieronder kunnen we verstaan het handelen of juist het nalaten van handelen van al degenen, die in een terugkerende persoonlijke of professionele relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon lichamelijke , psychische en/of materiële schade lijdt. Van de kant van de oudere is er vaak sprake van een gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

Een mond vol, maar in wezen houdt dit in, dat een oudere, die afhankelijk is van de zorg van anderen, zich veilig moet voelen en veilig moet zijn. Het maakt ook niet uit of de zorg wordt verleend door een partner, een familielid of een professionele hulpverlener.

Nog veel te vaak is dat niet het geval. In Nederland zijn volgens schatting jaarlijks 200.000 ouderen (dit is 1 op de 20!!) slachtoffer van mishandeling. Dit kan verschillende vormen hebben: psychische mishandeling (pesten, treiteren, dreigen), lichamelijke mishandeling (slaan, schoppen, vastbinden, knijpen), financiële uitbuiting (diefstal, gedwongen testamentverandering), verwaarlozing (geen zorg en aandacht krijgen) en seksueel misbruik (exhibitionisme, op seksuele wijze aanraken).

Wat moet je doen als je ermee wordt geconfronteerd?

Het allerbelangrijkste is: kijk niet weg…, negeer het niet…, praat erover.

Allereerst natuurlijk, als het kan, met de persoon in kwestie. Lukt dit niet, dan is er de familie, de huisarts van betrokkene ( of je eigen huisarts), het plaatselijk maatschappelijk werk, de vertrouwenspersoon bij het verzorgings-/verpleeghuistehuis, de wijkagent, de (vrijwillige) ouderenadviseurs

Ook kunt ook contact opnemen met het Steunpunt huiselijk geweld 0900-1 26 26 26 (5 ct p/m)

Op de volgende websites kunt u nadere informatie vinden over oudermishandeling en hoe te handelen als u het tegenkomt:

www.vooreenveiligthuis.nl

www.rijksoverheid.nl/ouderenmishandeling

www.uniekbo.nl/ouderenmishandeling

www.pcob.nl/ouderenmishandeling

www.anbo.nl/ouderenmishandeling